Blue Apple

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

90 x 90 cm

De typische ronde vormen die wel vaker voorkomen in het werk van de kunstenaar, zijn ook hier aanwezig.  Ze verschijnen in een ‘landschap’ die een beetje chaotisch kan worden genoemd, met de bedoeling om toch een beetje orde en structuur te brengen in het geheel.  De beweging van de figuren gebeurt opwaarts, waardoor deze een zekere positiviteit uitdragen.

The typical round forms that appear more often in the artist's work are also present here. They appear in a "landscape" that can be called a bit chaotic, with the intention of bringing a little peace and structure into the whole. The movement of the figures takes place upward, giving them a certain positive attitude

 

 

 

 

495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Getting There

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

90 x 90 cm

De typische ronde vormen die wel vaker voorkomen in het werk van de kunstenaar, zijn ook hier aanwezig.  Ze verschijnen in een ‘landschap’ die een beetje chaotisch kan worden genoemd, met de bedoeling om toch een beetje orde en structuur te brengen in het geheel.  De beweging van de figuren gebeurt opwaarts, waardoor deze een zekere positiviteit uitdragen.

The typical round forms that appear more often in the artist's work are also present here. They appear in a "landscape" that can be called a bit chaotic, with the intention of bringing a little peace and structure into the whole. The movement of the figures takes place upward, giving them a certain positive attitude

 

 

 

 

675,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Small World

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

70 x 100 cm

We zeggen wel vaker eens dat het een kleine wereld is.  Meestal in gevallen waarbij we denken dat toeval een belangrijke rol speelt.  Maar is dat wel zo?  Brengt toeval ons samen, of leven we eigenlijk elk in onze kleine wereld, waardoor ‘toevallige’ ontmoetingen, slechts een kwestie van tijd zijn?

We sometimes say that it's a small world. Usually in cases where we think that coincidence plays an important role. But is that true? Does coincidence bring us together, or do we actually live in our own little world, making "casual" encounters just a matter of time?

 

 

 

 

695,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

City Life

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

50 x 50 cm

Dit werk bevat vormen een kleuren, die een sterke connectie hebben met elementen uit onze dagdagelijkse leven.  Ze worden geplaatst tegen een strakke achtergrond, waardoor we ons in een moderne stad wanen.  Toch zien we duidelijk dat de strakke structuur slechts een plaats werd toegewezen op de achtergrond.  Het toont aan dat de plaats waar we vandaan komen, of de plaats waar we ons bevinden niet altijd van belang is, maar dat de nadruk voornamelijk ligt op de handelingen die we stellen.

This work contains shapes and colors, which have a strong connection with elements of our daily life. They are placed against a structured background, leaving us to think, we are in a modern city. However, we clearly see that the sleek structure was only assigned a place in the background. It shows that the place we come from or where we are located is not always important, but the focus is mainly on the actions we make.

 

 

 

 

 

395,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Around The Globe

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

100 x 120 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Deze reis rond de wereld toont ons dat het belangrijk is om onze eigen wereld rondom onszelf op te bouwen, maar zonder te vergeten dat de kern, nog steeds uitgroeit tot een groter geheel.  Dit is een waarschuwing, dat de wereld veel ruimer is dan dit wat wij er zelf van maken.

This trip around the world shows that it is very important to build up our own world, however, we can not forget that the core of our world, spreads out to be part of a bigger whole.  This is a warning, that the world is much larger than what we make of it.

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Shining In The Rain

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

70 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in België

Free Delivery by RT Factory in Belgium

De onderliggende kleuren binnen deze samenstelling laten zich niet geheel op de achtergrond verdringen door de zilveren regen die neerdaalt.  Door hun krachten te bundelen, komen ze sterker naar voren, waardoor ze uitgroeien tot het meest opvallende element in deze samenstelling.  Ze vormen de achtergrond, die onze zilveren regen een podium biedt om op de voorgrond te treden.  Een unieke samenwerking, waardoor het contrast van beide lagen leidt tot een prachtig geheel.

The underlying colors within this composition are not completely displaced in the background by the silver rain that descends. By combining their forces, they emerge more strongly, making them the most striking element in this composition. They form the background that offers our silver rain a stage to come to the forefront. A unique collaboration, which makes the contrast of both layers a beautiful whole.

 

 

595,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Rough Terrain

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

60 x 60 cm

 

 

395,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Desert Story

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

70 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

De korrelige structuur neemt ons mee naar de woestijn.  Deze woestijn staat steevast voor uithoudingsvermogen.  We verlaten onze gestructureerde basis op weg naar een onbekend avontuur.  In de verte duiken de sporen op van wat een nieuw landschap schijnt te worden.  De verdere invulling ligt echter bij onszelf. 

This grainy structure takes us on a journey to the desert.  This desert sure represents stamina.  We leave our structured base on our way to the unknown adventure.  In the distance we see traces of a nex landscape.  The further completion of this landscape will be subject to our own accomplishments.

 

575,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Bright Escape

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

100 x 120 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

 

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Triangle

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

3 x 50 x 50cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Deze drie werkjes vormen een mooi geheel.  Ongeacht uit welke hoek je ze wil bekijken.  Ze blijven de aandacht opeisen. 

 These three masterpieces do come together as one.  No matter from what angle they are looked at.  They keep on drawing your attention.

625,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Abundance

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

60 x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

 Er gaat een ware overdaad uit van dit werk.  De themakleuren zijn goud en zilver die in een dikke structuur aanwezig zijn.  Dit is luxe die onze muren siert.  Oerklassieke edelmetalen, die elkaar op een hedendaagse manier aanvullen.

 

This painting tells a story of pure luxury.  The main colors are gold and silver, brushed on as a very thick structure.  This is pure luxury that decorate our walls.  The legendary tones of gold and silver, brought together in a contemporary way.

525,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Eye-Opener

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

60 x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

 Dit werk doet ons stilstaan bij het feit dat wij heel veel dingen als vanzelfsprekend beschouwen.  Toch moeten we soms durven stilstaan bij de realiteit, en dat we dit net doen door dit abstracte werk, is toch op zich al een eye-opener.

 

This work reminds us of the fact that we take a lot of things for granted.  Still, we must dare to face reality every now and then, the fact that this abstract painting reminds us of that, is a real eye-opener on its own.

495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Soft Tones

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

60 x 80 cm

Laat je meeslepen door de zachte tonen in dit werk.  Dit werk draagt duidelijk de handtekening van de kunstenaar, maar gaat op zoek naar harmonie in de kleuren. 

 

Get carried away by these soft tones.  This painting sure shows the signature of the artist, but the painting is on the lookout for a harmony between the soft colors.

475,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

UHO (Unidentified Hanging Object)

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

100 x 150 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Dit werk laat zich moeilijk definiëren.  Het is een samenloop van technieken, waarvan het eindresultaat open is voor interpretatie.  Het werk is weldegelijk aanwezig, en maakt dit ook duidelijk door zijn grote afmetingen.  Wie ontrafelt het mysterie dat dit werk met zich meebrengt?

 

This work is difficult to define. It is a combination of techniques, the end result is open to interpretation.
The work sure is present, and makes this clear by its large dimensions. Who unravels the mystery that this work entails?

1.099,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Frameless

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

100 x 150 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Dit werk heeft geen kader nodig om op te vallen.  De kaders komen terug in het werk zelf en vormen de barrière tussen het koele rood en het warme blauw.  Door de structuur van de blauwe achtergrond, krijgen we het gevoel dat de warmte komt bovendrijven op de koele oceaan.  De koelte verdwijnt op de achtergrond en biedt een platform aan warmte en menselijkheid.  De zilveren kaders bakenen de verschillende warme elementen strak af.  Het zilver legt de nadruk op de waarde van wat wij als ‘warm’ ervaren.

 

This work does not require a frame to stand out. The frames are reflected in the work itself and form the barrier between the cool blue and rich red tones. The structure of the blue background, makes us feel as if the warmth floats on the cool ocean. The coolness disappears in the background and provides a platform for warmth and humanity. The silver frameworks define the warm elements tightly. Silver emphasizes the value of what we experience as 'warm'.

 

 

1.195,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Uncover

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

2 x (80 x 120cm) + 1 x (100 x 120cm)  totale oppervlakte/ total dimension:  260 x 120 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Dit werk wil in eerste instantie indruk maken door de grootte.  We zien een ‘planeet’ die opkomt zoals een zon, en zijn kracht en welvaart uitstuurt over het heelal.  Dichtbij de planeet zien we zilveren accenten die naarmate ze verder van de planeet verwijderd zijn, veranderen in goud en veel talrijker worden.  Hier gaat de positieve boodschap van uit, dat wanneer het zilver, dat de planeet ons schenkt, door ons goed besteed wordt, kan leiden tot goud, als we er voldoende inspanning willen voor doen. 

 

This work impresses in the first instance by its size. We see a "planet" which rises like a sun, that sends its strength and prosperity to the universe. Near the planet we see silver accents, but as they are further away from the planet, they turn into gold and they are much more numerous. Here we get the positive messag, that if the silver that is given to us is put to good use, it can lead to gold, if we are willing to make sufficient effort.

 

 

2.199,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Good Times Ahead

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

100 x 150 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

We zien een verwoest stadsbeeld.  Of net niet?  Deze stad bouwt zich terug op, vanaf de grond.  De dreigende lucht lijkt een zware uitdaging te worden, maar door de ruiten en achter de donkere lucht zien we een zonovergoten lucht.  De immer aanwezige zon als teken van hoop.  De onderdrukking zal al snel plaats ruimen voor vrijheid en positivisme.

 

We see a devastated cityscape. Or not? The city rebuilds itself from the ground up. The threatening sky seems to be a tough challenge, but through the windows and behind the dark sky we see a sunlit sky. The ever-present sun as a sign of hope. The suppression will soon be replaced by freedom and positivism.

 

 

995,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Triplets

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

3 x 40 x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Dit werk drukt ons met de neus op de feiten.  Wanneer we de drie doeken van het drieluik apart bekijken, zullen we nogal snel oordelen dat het drie dezelfde zijn (drieling).  Wanneer we deze in combinatie bekijken, zien we echter dat er weldegelijk verschillen zijn, en dat de doorlopende lijnen de doeken met elkaar verbinden.  Het werk roept bij deze op om niet te snel te oordelen, maar de zaken meer in detail te gaan bekijken.

 

This work forces us to face the facts. When we look at the three canvases of the triptych separately, we will decide rather quickly that they are the same (triplets). When we look at this combined, we see that there are certainly differences, and that there are connecting lines that bind the canvases together. The work calls for it to not to judge too quickly, but to look more to each detail.

 

 

995,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Bright Storm

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

80 x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Een aanvaring van verschillende kleuren, elk met hun eigenheid, zetten de positiviteit van dit werk letterlijk in de verf.  Het is een eenheid van elementen, die op het eerste gezicht niet zouden kunnen samengaan.  Maar toch komen zij tot een overeenkomst.  Iets wat op het eerste zicht chaotisch lijkt, blijkt toch een perfect geheel te kunnen vormen, zonder dat de individuele elementen hun eigenheid verliezen.  Als een storm die deze verschillende elementen op een hoopje blaast, zonder onderscheid te maken in hun vorm of kleur, maar enkel met het geloof, dat we samen tot een gevarieerd kleurrijk resultaat kunnen komen.

 

A collision of different colors, each with their own identity, is literally painting a picture of the positivity of this work . It is a unity of elements, which would not be able to go together at first sight. Yet they come to an agreement. Although something might seem chaotic at first sight, it appears to make a perfect combination, without the individual elements having to lose their own identity. Like a storm that blows these various elements onto a pile, no matter  their shape or color, but only with the belief that we can come together to create a varied and colorful result.

 

 

495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Early Sun

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

2 x 80 x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Deze vintage zon, laat zich omringen door de gouden gloed, die een nieuwe dag aankondigt.  Onwetende wat deze dag zal brengen, en of het beter wordt dan gisteren, blijft deze zon steeds van de partij.

 

This vintage sun, surrounded by a golden glow, announcing a new day. Ignorant what this day will bring, and whether it will be better than yesterday, the sun always remains at our side.

 

 

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

On Target

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

100 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Recht op het doel af.  Zonder te vergeten wat hiertoe heeft bijgedragen.  We vertrekken nooit vanuit het doel, dat zou de wereld op zijn kop zijn.  We werken naar wat we ons voorop hebben gesteld, en zullen doorzetten, over alle hindernissen heen.  Sommige hindernissen zullen zwaarder zijn dan andere, net zoals de ringen die in dit werk het doel omringen, maar ook deze zwaardere hindernissen zijn te overwinnen, en aanzien we als ervaringen.  Eens het doel bereikt ebben deze hindernissen weg als kringen op het water.

 

Right on target. Without forgetting what has contributed to this. We never depart from the target, which would be the world upside down. We work for what we have set our priorities, and will continue, over all obstacles. Some obstacles will be bigger than others, like the rings that surround the object in this work, but also the bigger obstacles can be overcome and can become experiences. Once the goal is reached these obstacles fade away like circles on the water.

 

 

695,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Orange For Sure

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

80 x 80 cm

Geen discussie over de hoofdkleur in dit werk.  We kunnen unaniem stellen dat dit werk oranje als hoofdkleur heeft.  Maar wat is dan de betekenis van de aanvulling met goud en zilver?

 

No discussion on the main color in this work. We can unanimously say that this work has orange as the main color. But what is the significance of the addition of gold and silver?

 

 

 

475,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Completion

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

2 x 80 x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Twee zijn veelal sterker dan één.  Dit is ook hier zeker waar.  Het werk toont aan, dat het soms beter is om samen aan een project te werken.  Elk op zich hebben de werken wel een zekere esthetische waarde, maar de volle kracht die het werk uitstraalt komt slechts tot zijn recht, wanneer de twee elementen samenkomen.

 

Two are often stronger than one. This is certainly the case here. The work shows that it is sometimes better to work together on a project. Each of the canvases have a certain aesthetic value, but the full force emanating from this work, only really shows when they are combined.

 

 

995,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Into The Night

Mixed media on 3D canvas

Hoogglans afwerking - high gloss finish

Dieter Verspeelt

100 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Alhoewel het hier reeds nacht is, blijft de zon, onverhinderd ergens anders aanwezig.  De maan neemt het voor ons even over, maar de zon is nooit ver weg.  Een welverdiende nachtrust bereidt ons voor op de nieuwe dag die aanbreekt. 

 

Although here, it’s already dark, the sun, will remain present somewhere else on the planet The moon takes over for us here, but the sun is never far away. A good night's sleep prepares us for the new day that dawns.

 

 

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Purple Pile

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

80 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Het dominante paars verdrukt de andere kleuren, waardoor deze vaag worden.  Hoewel ze duidelijk aanwezig zijn, worden ze ook zeer sterk afgevlakt door de onderdrukking van het dominante paars.  Dit beeld geeft aan wat er gebeurt wanneer één mening alle andere meningen wil onderdrukken.  Eén paarse hoop, met aan de basis nog een beetje kleur, dat onder de gratie van het paars leeft, maar die zich toch door het dominante geheel een weg probeert te banen.  Zullen de kleuren het halen van de ééntonigheid?  De barsten worden alvast zichtbaar.

 

The dominant purple oppresses the other colors, making them vague. Although they are clearly present, they are also very strong flattened by the suppression of the dominant purple. This image shows what happens when one opinion wants to suppress all dissent. One purple pile, wit, at the base a little color, living under the grace of purple, but who nevertheless tries to work its way through the dominant whole. Will the colors win from the monochrome tones? The cracks are already starting to show.

 

 

595,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

The Rebel

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

2 x 40x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Toon je rebelse kant met dit werk.  Hier wordt op een heel subtiele manier een statement gemaakt.  De kleurenvlakjes sluiten allen mooi tegen elkaar aan, alsof ze allen een genummerde en gereserveerde plaats werden toegekend.  Eén vakje kiest er echter voor om niet in het systeem mee te gaan, en vordert een volledige canvas op.  Niet zozeer wegens gebrek aan ruimte, maar voornamelijk om zich af te zetten tegen wat de anderen als normaal aanvaarden.

 

Show your rebellious side with this work. Here a statement is made in a very subtle way. The color patches all fit together nicely, as if they were all given a numbered and reserved place. One box, however, chooses not to go along with the system, and seeks a full canvas. Not so much because of lack of space, but mainly to rebel against what others accept as normal.

 

 

645,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Circles In The Sand

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

60x 80 cm

Dit werk symboliseert de vluchtigheid van sommige ‘zorgen’.  Kleine zaken waaraan we ons vandaag ergeren, maar die echter maar een cirkel in het zand blijken te zijn.  Wanneer de oceaan ’s nachts over het strand trekt, om de laatste sporen, die de namiddagwind nog niet heeft uitgeveegd, te doen verdwijnen, krijgen we terug een effen zandvlakte, klaar om nieuwe bekommernissen en kleine ergernissen vorm te geven. Morgen breekt er weer een nieuwe dag aan.

 

This work symbolizes the transience of some 'concerns'. Small matters that disturb us today, but which, however, only turn out to be a circle in the sand. When the ocean at night reaches the beach, to take away the last traces that the afternoon winds have not yet erased, we get a flat leveled beach again, ready to shape new concerns and minor annoyances. Tomorrow it’s a new day.

 

 

395,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Ocean Outrage

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

50x 60 cm

 

395,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Anonymous

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

60x 80 cm

Dit zou ieder van ons kunnen zijn, of ook helemaal niemand.  Een silhouet dat herkenbaar is, maar toch ook weer niet.  Dit silhouet geeft niets van zijn innerlijk zijn prijs, maar toont aan dat uiterlijke kenmerken slechts een verpakking zijn van wat er zich in de ziel afspeelt.  Dit silhouet beeldt de mensheid uit, zonder te oordelen.

 

This could be anyone of us , or even no one at all. A silhouette that is recognizable, yet not. This silhouette shows nothing of its inner being, but shows that appearance only is the package of what is happening in the soul. This silhouette represents humanity, without judging.

 

 

475,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Rise And Follow

Mixed media on paper

Dieter Verspeelt

70 x 100 cm

Witte kader inbegrepen - White frame included

Spiegel jezelf aan positieve voorbeelden.  Schud alle negativiteit van je af en laat je omringen door zij die een positieve invloed kunnen hebben.  Zet de neuzen in dezelfde richting.

 

Mirror yourself on positive examples. Shake off all negativity from you and let yourself be surrounded by those who can have a positive impact. Put the noses in the same direction.

 

 

495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1