Zou je graag ook jouw werk zien schitteren op deze website?  Contacteer ons voor alle nodige info door hier te klikken.

 

Hoe werkt het?

De kunstwerken dienen te worden goedgekeurd voor plaatsing op de website.  De kunstwerken dienen toegankelijk te zijn voor een breed publiek.  De kunstwerken dienen een goede aanvulling te zijn op ons bestaande aanbod.  Dit kan zowel schilderkunst, beeldhouwkunst of kunstfotografie zijn. 

De afbeeldingen van de kunstwerken dienen ook van een goede kwaliteit te zijn.  Doorgestuurde foto's worden bekeken op kwaliteit.  Scherpte, kadrering, en alle andere aspecten die bijdragen tot de kwaliteit van de foto's.

De goedgekeurde foto's worden in een consignatielijst gezet, die dan verder worden aangevuld met de titel, de gebruikte technieken, de afmetingen en de prijs per werk.   Per werk kunnen meerdere foto's worden opgenomen op de website.

Na goedkeuring van de foto's wordt een persoonlijke webshoppagina aangemaakt met uw werken (minimum 10 werken). 

U betaalt slechts € 10 per werk voor een gans jaar.

Er wordt tevens een gratis inleidende pagina aangemaakt met een biografie en een aantal leuke profiel en/of atelierfoto's.

De samenwerking wordt tevens uitvoerig aangekondigd via onze 'social media'.

 

Indien u niet over geschikt fotomateriaal beschikt, of u twijfelt aan de kwaliteit van uw afbeeldingen, kan u altijd beroep doen op de fotostudio van RT Factory.

Kunstenaars die over een eigen webshoppagina beschikken op de website van RT Factory, zullen ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tentoonstellingen van RT Factory, in samenwerking met onze verschillende locatiepartners.

De kunstenaars worden in dat geval zeer nauw betrokken bij de organisatie van deze tentoonstellingen.  RT Factory verzorgt de catering (indien van toepassing), maakt de ontwerpen van de publicitaire drukwerken.  Tentoonstellende kunstenaars dienen wel aanwezig te zijn op de vernissage en eventuele finissage.

 

Door onze unieke samenwerkingen en onze vele relaties binnen verschillende sectoren, slagen wij er telkens in de kosten tot een minimum te beperken.  Door onze tentoonstellingen met andere evenementen te combineren, kunnen wij op een zeer toegankelijke manier, onze kunstenaars de kans bieden om hun werk voor te stellen naar een geïnteresseerd publiek.

 

Would you like to see your work on this website?  Get in touch to gain all required information by clicking here

 

How does it work?

 

The artwork must be approved for inclusion on the website. The works should be accessible to a wide audience. The artworks should be a good addition to our existing range. This can be painting, sculpture or art photography.

The images of the artwork should also be of good quality. All received pictures are verified on quality. Sharpness, framing, and all other aspects that contribute to the quality of the pictures are taken into account.

The approved photos will be put in a consignment list, which are then completed with the title, the used techniques, the dimensions and the price per work. For each artwork, multiple pictures can be displayed on the website.

After approval of the photos a personal web shop page is created with your work (minimum 10 works).

You pay only € 10 per work for an entire year.

a free introductory page will also be created with your biography and some nice profile and/or studio pictures.

The collaboration is also reported extensively on our social media.

If you do not have suitable photographic material, or you have doubts about the quality of your images, you can always rely on the RT Factory photo studio.

Artists who own their own web shop page on the RT Factory website will also be invited to participate in the exhibitions of RT Factory, in collaboration with our various location partners.

The artists are in this case very closely involved in the organization of this exhibition. RT Factory caters (if applicable), makes the designs of the advertising print work. The exhibiting artists must be present at the vernissage(opening night) and any finissage(closing night).

Through our unique partnerships and our many relationships within various sectors, we always succeed in keeping costs to a minimum. By combining our exhibitions with other events we can present, our artists the opportunity to present their work to an interested audience in a very accessible way.